1. حامد مجری فروشان , رضا ایزدی نجف آبادی , تشریح روش تبادل کتالیزوری الکترولیز ترکیب شده , دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  2. غلامحسین تقی زاده , رضا ایزدی نجف آبادی , Sayyed Bijan jia , Study of proton therapy for treatment of prostate cancer using Monte Carlo method , کنفرانس فیزیک ایران 94 , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
  3. مهدی ابراهیمی لوشاب , محمدهادی هادی زاده یزدی , علی اصغر مولوی , رضا ایزدی نجف آبادی , سید بیژن جیا , ارزیابی ضریب زیست‌شناختی نسبی یون‌های باردار تک انرژی حوالی قله‌ی برگ در پرتودرمانی، به روش مونت کارلو , بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
  4. اکرم یحیی آبادی , علی اصغر مولوی , رضا ایزدی نجف آبادی , شبیه سازی و محاسبه پاسخ چند فیلم رادیو کرمیک به انرژی با استفاده از کدMCNP , هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۴
  5. هدا علویان , رضا ایزدی نجف آبادی , علی سمیع , حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا , هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۴
  6. وحید میرزایی محمودآبادی , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی , اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن , هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۴
  7. شیلا بناری بهنمیری , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی , رضا ایزدی نجف آبادی , دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238 , هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۴
  8. حسین توکلی عنبران , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی , بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما , شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
  9. داریوش رضایی اچبلاغ , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی , استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک , شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
  10. داود رسولی , رضا ایزدی نجف آبادی , سیدهاشم میری حکیم آباد , محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی , شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
  11. رحیم خباز , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی , ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3 , شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸